Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@ditt-tiltak.no
Ditt Tiltak AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Vil du jobbe med oss? Se ledige stillinger

Fosterhjem

Ditt Tiltak ønsker å være en aktiv pådriver til å gi barn som er under barnevernets omsorg et godt omsorgstilbud. Våre fosterhjem tilbyr barn trygghet som igjen gir dem mulighet til å utvikle seg på en positiv måte.

Bli kontaktet
hero

Hvilke hjem ønsker du å være?

Vi er opptatt av at fosterhjemmene våre skal være trygge, inkluderende og engasjerte. Vi ser på hver enkelt fosterfamilie sine ressurser og er opptatt av god matching ved plasseringer.

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn ved akutt behov eller for kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme.

Les mer >

Familiehjem

Familiehjem er et tiltak beregnet på barn og unge som stiller store krav til omsorgspersoner og som vil klare å bo i hjem dersom det er et støtteapparat som ivaretar opplæring, hyppig veiledning, døgnkontinuerlig tilgjengelighet og avlastning.

Les mer >

Besøkshjem

Mange barn som bor i foster- eller beredskapshjem har også behov for et besøkshjem, enten i helger eller i ferier. Besøkshjemmet stiller seg til disposisjon etter fastsatt plan, og deres primære oppgave er å være avlastning for foster- og beredskapshjemmene.

Les mer >

Mer om fosterhjem

Våre fosterhjem er familier som har oppgaven som en livsstil. De representerer normalitet og naturlighet, samtidig som de må være romslige og ha høy toleranse. De har en god forankring i lokalmiljøet, enten de er bosatt i by eller mer landlige strøk.

Familien og barnet som er plassert i våre familiehjem, følges tett opp av fagkonsulent med tilrettelegging og veiledning. Hvert familiehjem har en fast fagkonsulent. Fagkonsulentens viktigste oppgaver er veiledning, tilrettelegging og  å gi støtte, men konsulenten er også den som har kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og som koordinerer arbeidet rundt barnet. Vi legger vekt på høy grad av tilgjengelighet og har 24 timers tilgjengelighet på vår vakttelefon.

Ditt Tiltak har egen internopplæring. Vi fokuserer på traumebevisst omsorg og tilknytningsteori. Vi innhenter faglig ekspertise når det er behov for det.

Hva vil du vite mer om?

  • Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Derfor kan mange forskjellige typer familier, både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par være egnet. Alle som ønsker å bli fosterhjem må imidlertid bli godkjent for det enkelte barnet og oppfylle visse krav.

  • Vi anbefaler at man er to om oppgaven som fosterhjem, men det er ikke et absolutt krav. Det er altså mulig å bli fosterhjem selv om man er alene. I en godkjenningsprosess som enslig vil vi se nærmere på støttepersoner i slekt og nettverk – personer som kan være en ressurs for deg som fosterhjem og for fosterbarnet.

  • Fosterforeldre må ha gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet. Fosterforeldre skal jobbe tett med barneverntjenesten, og i mange tilfeller også med barnets biologiske foreldre. I tillegg skal fosterforeldrene samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole eller skolefritidsordning – akkurat slik det er med egne barn.

  • Fosterforeldre må ha alminnelig god helse. Dette betyr ikke at personer med helsemessige plager er utelukket. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Da blir det vurdert om sykdom, enten fysisk eller psykisk, kan tenkes å få betydning for din totale evne, og dermed muligheter, til å gi barnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet. 

  • Fosterforeldre må ha god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. Fosterhjemsforskriften. Politiattesten skal vise om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn. Dersom siktelsen eller tiltalen faller bort, skal personen kunne bli vurdert på nytt.
    Også andre forhold, for eksempel volds- eller narkotikaforbrytelser, vil tas med i vurderingen av om personen oppfyller kravet om god vandel.

Se alle spørsmål

Å knytte en familie sammen

Ditt Tiltak er en aktiv pådriver for å gi et godt omsorgstilbud til barn som er under barnevernets omsorg. Våre ulike ordninger for fosterhjem, ettervern og hjemmebaserte tiltak tilbyr barn trygghet, en lysere fremtid og til å utvikle seg på en positiv måte.

    Har du spørsmål?