Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@ditt-tiltak.no
Ditt Tiltak AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Vil du jobbe med oss? Se ledige stillinger

Saksbehandling

Vi har en gruppe erfarne konsulenter som kan bistå i alle oppgaver knyttet til saksbehandling og oppgaver som hjemles i Lov om barneverntjenester.

Bli kontaktet
hero

Vi er her for deg hele veien

Våre tjenester sikres ved at de utføres i henhold til de rammene myndighetene gir private aktører adgang til, og som ikke faller inn under utøvelse av offentlig myndighet. Dette kan være:

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner og lovverk, og alle sider av saken blir ivaretatt ut i fra dennes utvikling og behov. Våre konsulenter er oppdaterte på faglige modeller og samtaleverktøy som til enhver tid benyttes i arbeidet med en undersøkelse.

Oppfølging av tiltakssaker

Vi tilbyr konsulenter som ivaretar tiltakskonsulenten sine oppgaver, det vil si ivaretar saksbehandlingsoppgavene etter at vedtak om hjelpetiltak er fattet. Våre konsulenter kan bistå enten etter endt undersøkelse eller i løpet av tiltaket. Dette kan være:

 • Igangsette tiltak
 • Ivareta saksbehandleransvaret for tiltaket
 • Drifte/koordinere alle inngåtte avtaler og vedtak
 • Følge opp og fornye tiltaksplaner
 • Kvalitetssikre mål og gjennomføre evalueringer

Fosterhjem

Alle sider rundt saksbehandling av en fosterhjemsplassering kan følges opp over kortere eller lengre perioder. Vi kan bistå i saksbehandlingsoppgavene knyttet til fosterhjemsplasseringen, være koordinator mellom fosterhjem og biologisk familie og bistå i fosterhjemsgodkjenninger.

Fylkesnemndssaker og saker videre i rettssystemet

Våre konsulenter kan skrive saksfremlegg og klargjøre saken i samarbeid med kommunens Prosessfullmektig. Vi kan være barneverntjenesten sin partsrepresentant og ivareta saksbehandlingsoppgaver, forarbeid / etterarbeid knyttet til fylkesnemndssaken og behandle klagesaker til fylkesnemnd og tingrett. Fylkesnemndssaker kan skrives og/eller driftes på bakgrunn av konklusjon i en undersøkelse, akuttsak-plassering eller endring av igangsatt tiltak.

Godkjenninger

Våre konsulenter kan bistå i alle prosesser rundt de godkjenningsordninger som barneverntjenesten må ivareta. 

Godkjenninger som blant annet:

 • Fosterhjem
 • Besøkshjem
 • Beredskapshjem
 • Adopsjoner
 • Adopsjoner

Våre konsulenter kan:

 • Utarbeide sosialrapport
 • Innhente all nødvendig påkrevd dokumentasjon
 • Drifte søknadene og refusjoner
 • Ivareta oppfølgingssamtaler og hjemmebesøk når barnet er plassert

Vanlige spørsmål

 • Hvis barnevernet bestemmer seg for å jobbe mer med det som står i meldingen, har de som regel ikke mer enn tre måneder på seg til å undersøke hvordan du har det hjemme.
   
  For å få vite hvordan du har det hjemme, kan de for eksempel
  – snakke med foreldrene dine
  – snakke med deg
  – snakke med læreren din
  – besøke deg og familien din hjemme
   
  Når barnevernet har fått vite alt de lurer på, har de ansvaret for å finne ut hva som er best for deg framover. De skal rett og slett finne ut om du trenger hjelp, og hva slags type hjelp du bør få.

 • Når barnevernet får en bekymringsmelding, må de bestemme seg for om de skal undersøke nærmere det de har fått vite i meldingen. Dette må de gjøre før det har gått en uke.
   
  Hvis barnevernet mener at det de har fått vite ikke er så alvorlig, avslutter de saken. Da gjør de ikke noe mer med meldingen. Men hvis de tror at det som står i meldingen er alvorlig, eller at det er noe de kan hjelpe barnet og familien med, så må de undersøke mer.

 • Ja, det har vi. Taushetsplikten etter forvaltningsloven gjelder for de som utfører tjenester eller arbeid innenfor barnevernet (barnevernloven § 6-7, første ledd). For barnevernet gjelder i tillegg egne snevrere begrensninger (barnevernloven § 6-7, tredje ledd).

  Det er primært opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt (barnevernloven § 6-7, første og annet ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 1). På barnevernområdet omfatter dette også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og arbeidssted.

 • Offentlige myndigheter, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

 • Det er barneverntjenesten som har vedtaksmyndighet, og som har hovedansvaret for oppfølgingen av familier. Barneverntjenesten utarbeider en tiltaksplan som beskriver hvilken oppfølging som skal gis. Vi rapporterer til barneverntjenesten hvordan utviklingen er, og de evaluerer om tiltaket har gitt ønsket effekt i henhold til tiltaksplanen. Vi har meldeplikt til barneverntjenesten dersom det oppstår alvorlige hendelser.

Se alle spørsmål